Adatvédelmi szabályzat

FAMILY FROST Kft.

www.frost.hu

Kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi tájékoztatót!

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Jelen adatkezelési nyilatkozat összhangban van a hatályos jogszabályokkal, különösen, de nem kizárólagosan az alábbiakkal:

 • 1992. évi LXVI. törvény – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról;
 • továbbá az ennek végrehajtásáról rendelkező  146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet;
 • 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény);
 • 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről
 • 2017. évi XC. törvény – a büntetőeljárásról (a továbbiakban Be.);
 • 2000. évi C. törvény a Számvitelről
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
 • 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).
 • 2011. CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 2013. évi V. törvény Polgári Törvénykönyvről

illetve az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. számú rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (röviden: GDPR)

 

A jelen Szabályzat célja többek között, hogy rögzítse a FAMILY FROST Kft. adatvédelmi és adatkezelési elveit, illetve adatvédelmi politikáját, továbbá, hogy az Érintettek részére megfelelő tájékoztatást nyújtson ezekről és a www.frost.hu weboldalhoz tartozó adatkezelésről.

A FAMILY FROST Kft., mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. A jelen Szabályzat megalkotásakor a FAMILY FROST Kft. kiemelt figyelmet fordított az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”) tett ajánlásokra.

A FAMILY FROST Kft. fenntartja a jogot, hogy a jelen adatvédelmi tájékoztatót bármikor megváltoztathassa. A FAMILY FROST Kft. az adatvédelmi tájékoztatót változásáról megfelelő módon (hírlevélben és a módosítás hatályba lépését követő első belépéskor felugró ablakban) és időben értesíti a felhasználókat. A Felhasználók a megváltozott adatkezelési szabályokat a további felhasználással tudomásul veszik, fentieken túl a beleegyezésük kikérésére nincs szükség.

Amennyiben Önnek olyan kérdése van, melyre a jelen közleményben nem talál választ vagy az nem egyértelmű, kérjük írjon nekünk, hogy kollégáink megválaszolják kérdését.

A FAMILY FROST Kft. tiszteletben tartja a felhasználók és partnerei személyes adatainak védelmét és kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A FAMILY FROST Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan - biztonsági, technikai és szervezési - intézkedést, mely garantálja az adatok biztonságát.  

A FAMILY FROST Kft. jelen szabályzatban ismerteti az adatkezelési elveit, megfogalmazza azokat a követelményeket, melyeket saját magával szemben, megfogalmazott és betart.

DEFINÍCIÓK:

adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége

adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel - az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

adatkezelés korlátozása: a tárolt adat zárolása az adat további kezelésének korlátozása céljából történő megjelölése útján

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között - önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

azonosítható természetes személy: az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

címzett: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely részére személyes adatot az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó hozzáférhetővé tesz;

EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy;

felhasználó: a FAMILY FROST Kft. honlapján vagy az értékesítés során regisztrált vásárló, regisztráció nélküli vásárló vagy érdeklődő, aki személyes adatait a FAMILY FROST Kft-vel közli

harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az Érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére irányuló műveleteket végeznek;

honlap: a FAMILY FROST Kft. által üzemeltetett honlap: www.frost.hu és a honlaphoz tartozó social media felületek;

hozzájárulás: az Érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez

kiadvány(ok): tájékoztató és marketing anyagok a forgalmazott termékekről illetve szolgáltatásokról;

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

személyes adat: az Érintettre vonatkozó bármely információ - különösen az Érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az abból levonható, az Érintettre vonatkozó következtetés;

tiltakozás: az Érintett bármilyen formában (például szóban, írásban, vagy e- mailben) kifejezett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

1. ALAPELVEK AZ ADATKEZELÉSE SORÁN

Személyes adat akkor kezelhető, ha
a.) ahhoz az Érintett hozzájárul, vagy
b.) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (kötelező adatkezelés).

Személyes adat akkor is kezelhető, ha az Érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

Cselekvőképtelen és 16 éven aluli korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló adatkezelést céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.

Ha az Érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az Érintett személyes adatai kezelhetőek.

Ha a személyes adat felvételére az Érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az Érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak, továbbá az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, és csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

Az Érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az Érintettet - egyértelműen, közérthetően és részletesen - tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az Érintett személyes adatait az adatkezelő az Érintett hozzájárulásával és az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét, valamint azt, hogy az Érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Személyes adatot e törvény hatálya alá tartozó adatkezelő vagy adatfeldolgozó harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelő részére akkor továbbíthat, vagy harmadik országban adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére akkor adhat át, ha Tárgyszó
a) ahhoz az Érintett kifejezetten hozzájárult, vagy
b) az adatkezelésnek a jogalapja teljesül és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, valamint feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme.

Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

2. SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA

A FAMILY FROST Kft. adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük felhasználóinkat.

Felhívjuk a FAMILY FROST Kft. részére adatot közlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az Érintett hozzájárulásának beszerzése.

A FAMILY FROST Kft. a megadott személyes adatok helyességét nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e- mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. Egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

A személyes adatok módosítására vagy a regisztráció törlésére a „Belépés”-t követően az „Adatmódosítás” menüben van lehetőség.

Az adatkezelés célja: a Felhasználó az oldalon történő regisztráció nélküli vásárlással, regisztrációval, valamint a hírlevélre és a direkt marketingre történő feliratkozással, illetve az jelen Adatvédelmi szabályzat elfogadásával hozzájárul, hogy a FAMILY FROST Kft.

 • regisztráció és bejelentkezés
 • a megrendelt szolgáltatások/értékesítés teljesítése
 • hírlevélen keresztül történő értesítés és tájékoztatás
 • direkt marketing (hírlevél, e-mail értesítés akciókról)
 • közvetlen üzletszerzés
 • piackutatás
 • nyereményjátékban való részvétel
 • panaszkezelés

céljából személyes adatait rögzítse, nyilvántartsa és felhasználhassa.

 

Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása a 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bekezdés a.) pontja alapján, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

A kezelt adatok köre:

 • név
 • lakcím
 • e-mail cím
 • telefonszám

Kérjük az Adatvédelmi szabályzat kifejezett elfogadásával járuljon hozzá adatainak kezeléséhez!

A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:

 • a regisztrált fiókjába történő belépéssel, az "Adatmódosítás" fülre kattintva
 • postai úton a 2040 Budaörs, Vas utca 5.
 • e-mail útján az info@family-frost.hu címen,
 • a kiküldött hírlevél láblécében található "kattintson ide a leiratkozáshoz" linkre kattintva

Az adatkezelés nyilvántartási száma: 40203

Jelen tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

A FAMILY FROST Kft. a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

A Felhasználó által a FAMILY FROST Kft. honlapján (web áruházában) vagy az értékesítés során történt regisztrációval összefüggésben megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó nem kéri azok törlését.

Jogellenes vagy megtévesztő személyes adat használata esetén, vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén a FAMILY FROST Kft. jogosult a Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg személyes adatait is haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén – jogosult a személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni is.

A WEB ÁRUHÁZ HASZNÁLATA

A FAMILY FROST Kft. web áruházának használata nem regisztrációhoz kötött.

A web áruházból történő rendelés során (regisztrált vagy regisztráció nélküli vásárlás esetén is) rögzítésre kerülő kötelező adatok (név, lakcím/kiszállítási cím, e-mail cím, telefonszám) célja a FAMILY FROST Kft. internetes oldalán (www.frost.hu) keresztül történő szolgáltatások nyújtásának biztosítása.

Kezelt adatok köre:

 • Felhasználó neve,
 • Felhasználó e-mail címe
 • Felhasználó címe és kiszállítási cím (ha a kettő nem azonos)
 • Felhasználó telefonszáma,
 • a megrendelt tételek megnevezése, mennyisége és összértéke
 • egyéb, a megrendeléshez fűzött megjegyzésben (pl. kapucsengő, kiszállítás kért időpontja stb.)

 

Az adatkezelés célja a Felhasználó adatainak rögzítése, hozzáférés megadása és kapcsolattartás az igénybe vett szolgáltatás teljesítése céljából.

Regisztrált felhasználó esetén a bejelentkezést követően további adatkezelési cél a Felhasználó azonosítása, jogosultságok, kedvezmények biztosítása, a Felhasználó ellenőrzése, az adatok módosításának, törlésének biztosítása és a rendelés folyamatának egyszerűsítése.

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, összhangban az Ektv. tv. 13/A. § (4) bekezdésével.

Az adatkezelés időtartama regisztrált Felhasználó esetén a hozzájárulás visszavonásáig tart. A regisztrált Felhasználó bármikor ingyenesen megszüntetheti regisztrációját. Nem regisztrált Felhasználó személyes adatait kizárólag a megkötött szerződés teljesítéséig tárolja a FAMILY FROST Kft..

A Felhasználók adatait a FAMILY FROST Kft. a fenti eseteket követően is tárolja, ha jogszabály a Felhasználó adatainak további tárolását írja elő a hatóságok (pl. adóhatóság) részére történő adatszolgáltatás miatt.

3. ADATOK KÖZVETETT GYŰJTÉSE (COOKIE-K, WEB BEACON-OK, NAPLÓFÁJLOK):

A FAMILY FROST Kft. a honlap felkeresésével kapcsolatosan információkat gyűjthet Önről anélkül, hogy közvetlenül megadna ilyen adatokat. Ilyen azonosításra alkalmatlan adatok különböző technológiák, úgy mint cookie-k, web beaconok és naplófájlok alkalmazásával gyűjthetők.

Tájékoztatjuk, hogy a FAMILY FROST Kft. honlapján ún. webjelzők (cooki, web beacons stb.) nem kerülnek elhelyezésre.

4. AZ ADATKEZELŐ ADATAI ÉS ELÉRHETŐSÉGE

Név: FAMILY FROST Kft.,
Bézi Gábor
Kereskedelmi és Marketing Igazgató
Székhely: 2040 Budaörs, Vas utca 5.
Adószám:  10742792-2-13
E-mail: gabor.bezi@family-frost.hu
Adatkezelési nyilvántartási szám: 40203

A FAMILY FROST Kft. számítástechnikai rendszere és adatmegőrzési helye a székhelyén találhatók meg.

A FAMILY FROST Kft. védi az adatokat, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válással szemben.

5.   AZ ÉRINTETTEK JOGAI

Az Érintett kérelmezheti a FAMILY FROST Kft-nél, mint adatkezelőnél

 • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről
 • személyes adatainak helyesbítését, módosítását
 • személyes adatai kezelésének korlátozását, valamint
 • személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását, az adatok kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonását

az adatfelvételénél, illetve a jelen szabályzatban is jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein.

 

Tájékoztatás kérése személyes adatainak kezeléséről:

A FAMILY FROST Kft. tiszteletben tartja a személyes jogokat, ezért a Felhasználók és az Érintettek is (továbbiakban együtt: Érintettek) bármikor tájékoztatást kérhetnek a FAMILY FROST Kft-től, hogy kezelik-e személyes adatát, és ha igen, akkor a kezelt személyes adatokhoz biztosítson számára hozzáférést. Érintettek továbbá bármikor írásban (a FAMILY FROST Kft. székhelyére – 2040 Budaörs, Vas utca 5. - küldött ajánlott vagy ajánlott tértivevényes levéllel vagy az info@family-frost.hu e-mail címre küldött e-maillel) tájékoztatást kérhet a FAMILY FROST Kft. általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az így megküldött megkeresés akkor tekinthető hitelesnek, ha a kapott adatok alapján az Érintettek személye egyértelműen azonosítható. Az elektronikus úton (e-mailben) küldött megkeresést a FAMILY FROST Kft. csak akkor tekint hitelesnek, ha az a Felhasználó regisztrált e-mail címéről kerül megküldésre.

A FAMILY FROST Kft. jogosult a válasz megadását megelőzően az Érintettet egyéb módon is beazonosítani.

A FAMILY FROST Kft. köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az Érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg.

A FAMILY FROST Kft. tájékoztatás esetleges megtagadását is írásban közli az Érintettel.

A FAMILY FROST Kft. csak az GDPR-ban és az Infotv.-ben meghatározott esetekben tagadhatja meg a tájékoztatás megadását. Ilyen indok lehet:

 • ha az Érintett a jelen, 5. pontban nevesített jogait (tájékoztatás, helyesbítés, törlés stb.) az állam külső és belső biztonsága (például a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága) érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából (beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is), továbbá az Érintett vagy mások jogainak védelme érdekében törvény korlátozza, valamint
 • ha a tájékoztatási kérelmet benyújtó és az Érintett nem azonos személyek és a FAMILY FROST Kft-től érkező megkeresés ellenére sem igazolja a kérelem előterjesztésére vonatkozó jogosultságát.

 

Személyes adatainak helyesbítése, módosítása:

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

Az Érintett erre vonatkozó külön írásbeli megkeresése alapján, a helyes adat megadását követően a helyesbítést az adatkezelő köteles elvégezheti. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül a módosítások átvezetésére.

A Felhasználó személyes adatait maga is módosíthatja vagy törölheti regisztrációját amennyiben van saját maga által létrehozott profilja.

Az adatok módosítását követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

Személyes adatai kezelésének korlátozása:

Érintett kérheti adatai kezelésének korlátozását is a FAMILY FROST Kft-től, amennyiben vitatja adatainak pontosságát – a vizsgálat időtartamára -, az adatkezelés jogellenes, de nem kéri adatai törlését csak korlátozását vagy bár az adatkezelés célja megvalósult – pl. megrendelés a kiszállítással teljesedésbe ment –, de Érintett kéri adatai korlátozott kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, továbbá, ha az Érintett tiltakozott a FAMILY FROST Kft. vagy harmadik személy jogos érdekén alapuló adatkezelés ellen. Ezen esetben a korlátozás addig áll fenn, amíg nem kerül megállapításra hogy az adatkezelést megalapozó jogos érdek elsőbbséget élvez-e az Érintett jogos indokaival.

Az adatkezelés korlátozása esetén a személyes adatokat a tároláson túlmenően csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve Magyarország fontos közérdekéből lehet kezelni.

A FAMILY FROST Kft. a korlátozás feloldása előtt tájékoztatja a korlátozást kezdeményező Érintettet. 

Érintett bármimkor megkereséssel élhet a FAMILY FROST Kft. felé, hogy adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére átadja és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsa.

Személyes adatainak törlése vagy zárolása:

A személyes adatot törölni kell, ha

 • kezelése jogellenes vagy jogszabályba ütközik,
 • az Érintett erre irányuló kérelmére,
 • az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki
 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt
 • az Érintett tiltakozik a jogos érdeken – mint adatkezelési jogalapon – alapuló adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az Érintett tiltakozik a közvetlen üzletszerzési célú adatkezelés ellen,
 • a személyes adatokat az alkalmazandó, az Európai Unió vagy Magyarország joga által előírt jogi kötelezettség teljesítése érdekében törölni kell
 • azt bíróság vagy hatóság elrendelte

 

Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az Érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az adatkezelő az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az Érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az Érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

A Felhasználó adatainak törlése megtagadható,

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából,
 • ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

Az adatok törlését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

Az Érintett bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, melynek következtében a FAMILY FROST Kft. a továbbiakban nem kezeli a személyes adatait. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt megkezdett adatkezelés jogszerűségét.

A FAMILY FROST Kft. kezelő által küldött hírlevelekről az azokban található leiratkozás linkre kattintva lehet leiratkozni. Ebben az esetben a Felhasználó adatai a hírlevél adatbázisában is törlődnek.

A FAMILY FROST Kft. a Felhasználó személyes adatait a hozzájárulás visszavonását vagy az adatok törlését követően is tárolja, ha jogszabály a Felhasználó adatainak további tárolását írja elő a hatóságok (pl. adóhatóság) részére történő adatszolgáltatás miatt.

Ilyen kötelező adatkezelés például a kibocsátott számlák számviteli törvény által meghatározott ideig tartó őrzése (Számv. tv. 169. § (2) bekezdése és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 78. §-a alapján a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot 8 évig, illetve az adó megállapításához való jog elévüléséig, a halasztott adó esetén a halasztott adó esedékessége naptári évének utolsó napjától számított öt évig kell tárolni), a szerződés teljesítésével kapcsolatos jogvita.

A Felhasználó személyes adatainak – jogszabályi kötelezettség alapján – történő tárolásának és hatóságok részére történő továbbításának a jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, valamint a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 78. §-a biztosítja figyelemmel az Ektv. 13/A § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltakra.

Tiltakozás az adatkezelés ellen:

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen

 • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 • törvényben meghatározott egyéb esetben

 

A FAMILY FROST Kft. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha a FAMILY FROST Kft. az Érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással Érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az Érintett a FAMILY FROST Kft. döntésével nem ért egyet, illetve ha a FAMILY FROST Kft. a határidőt elmulasztja, az Érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a Budapest Környéki Törvényszék hatáskörébe tartozik, de a per az Érintett választása szerint az Érintett lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Az adatkezelő az Érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

6. AZ ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULTAK KÖRE

A megadott személyes adatok megismerésére feladatkörükben jogosultak a FAMILY FROST Kft. munkavállalói, szerződött partnerei és közreműködői, kifejezetten ideértve az adatfeldolgozókat is.

7. ADATFELDOLGOZÓK

A FAMILY FROST Kft. a Webáruház folyamatos és megfelelő működőképességének biztosítása, a megrendelések teljesítése, illetve az ezekhez szorosan kapcsolódó egyéb szolgáltatások biztosításához (pl. hírlevél) adatfeldolgozót vesz igénybe.

A FAMILY FROST Kft. Intelliweb Kft. Adatfeldolgozóval áll szerződésben.
Intelliweb Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
7627 Pécs, Wass Albert utca 23.
Cg.: 02-09-072195

Az adatkezelő szerverei a FAMILY FROST Kft. 2045 Törökbálint, Tó utca 4. szám alatti telephelyének szervertermében vannak elhelyezve.

Az Adatfeldolgozó önálló döntést nem hoz, kizárólag a FAMILY FROST Kft-vel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosult eljárni.

A FAMILY FROST Kft. ellenőrzi az Adatfeldolgozó munkáját.

Az Adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak a FAMILY FROST Kft. hozzájárulásával jogosultak.

8. KISZÁLLÍTÁS ÉS ADATKEZELÉS

A Felhasználó a www.frost.hu oldalon leadott megrendelésének kiszállítását a FAMILY FROST Kft. szerződött partnerei végzik, nem futárszolgálat. A FAMILY FROST Kft. a Felhasználó alábbi adatait a szerződött partner részére továbbítja annak érdekében, hogy ki tudják szállítani a Felhasználó által megrendelt termékeket.

Kezelt adatok köre:

 • Felhasználó neve,
 • Felhasználó címe
 • Felhasználó telefonszáma,
 • a megrendelt tételek megnevezése, mennyisége és összértéke
 • egyéb, a megrendeléshez fűzött megjegyzésben (pl. kapucsengő, kiszállítás kért időpontja stb.)

 

Tájékoztatjuk, hogy a www.frost.hu felületen fizetés nem lehetséges. A megrendelt termék/termékek ellenértékének megfizetésére (készpénzben vagy bankkártyával) a kiszállítást követően az áru átvételével egyidejűleg van lehetőség, a fizetéssel egyidejűleg a Felhasználó a vásárlásról a FAMILY FROST Kft. szerződött partnere által kiállított számviteli bizonylatot (nyugtát) kap.

Az adatkezelés célja a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja; figyelemmel az Ektv. 13/A § (1)-(2) bekezdéseire.

Adatkezelés időtartama: a Számviteli tv. 169. § (2) bekezdése alapján: 8 év.

Adatátadás és az adatátadás címzettjei: házhozszállítás esetén a fenti adatokat a FAMILY FROST Kft. átadja a szerződött partnerei részére.

A Felhasználó személyes adatait a megrendelt termékeknek a teljesítési helyre továbbításához igénybe vett szerződött partnerek kizárólag a megrendelt termékek kiszállításáig tárolják, kivéve, ha jogszabály a Felhasználó adatainak további tárolását írja elő a hatóságok (pl. adóhatóság) részére történő adatszolgáltatás miatt.

9. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Az Érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Ha a FAMILY FROST Kft. az Érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha a FAMILY FROST Kft. az Érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az Érintett személyiségi jogát megsérti, az Érintett a FAMILY FROST Kft-től sérelemdíjat követelhet.
Az Érintettel szemben a FAMILY FROST Kft. felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és am FAMILY FROST Kft. köteles megfizetni az Érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. A FAMILY FROST Kft. mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az Érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az Érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

A FAMILY FROST Kft-nél belső adatvédelmi felelős kinevezése jogszabály alapján nem kötelező.

A FAMILY FROST Kft. az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az Érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az Érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel Érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Jogorvoslati lehetőséggel vagy panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőség:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5.
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Webcím: http://www.naih.hu

Jelen Tájékoztató 2019. december 1. napjával lép hatályba.

Iratkozz fel hírlevelünkre

hogy elsőként értesülhess új termékeinkről és akcióinkról!
Kövess minket!